Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de naamloze vennootschap Vervaet Verhuis (hierna genoemd “Vervaet Verhuis”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.vervaetverhuis.be (hierna genoemd de “Website”),(ii) het bezoeken van ons gebouwen en (iii) alle (commerciële) relaties tussen Vervaet Verhuis en haar klanten, prospecten en business partners. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Vervaet Verhuis verzamelt, alsook over de wijze waarop Vervaet Verhuis deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Vervaet Verhuis wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, een beroep doen op de diensten van Vervaet Verhuis, het inschrijven op de nieuwsbrief van Vervaet Verhuis, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Vervaet Verhuis uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van Vervaet Verhuis.

I. Soorten persoonsgegevens

Vervaet Verhuis kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Klantnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functie binnen de onderneming
 • Persoonlijk adres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Betaalgegevens
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Fax
 • Foto’s / videomateriaal
 • Voorkeur communicatiemiddel
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije
 • veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Vervaet Verhuis (bijvoorbeeld tijdens correspondentie)
 • Etc.

Vervaet Verhuis verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Vervaet Verhuis, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Vervaet Verhuis toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Het aanvragen van een offerte / informatie
 • Een samenwerking met Vervaet Verhuis
 • Het gebruik van de diensten van Vervaet Verhuis
 • Het invullen van het contactformulier op de Website
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief van Vervaet Verhuis
 • Correspondentie met en uitgaande van Vervaet Verhuis
 • Bezoek aan onze vestiging
 • Het uitwisselen van business cards

De door Vervaet Verhuis verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijvoorbeeld om in te schrijven op nieuwsbrieven). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

Vervaet Verhuis kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De uitvoering van een overeenkomst met Vervaet Verhuis (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van bijstand
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Registratie van bezoekers aan ons gebouw
 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifiekedoeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Vervaet Verhuis of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Vervaet Verhuis rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vervaet Verhuis of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Vervaet Verhuis zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het leveren van diensten door externe dienstverleners aan Vervaet Verhuis). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, externe IT-consultants, datacenters en/of cloud partners, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, andere vennootschappen in de groep, andere externe dienstverleners (bewakingsfirma, partner nieuwsbrief, andere marketing partners).

Indien het noodzakelijk is dat Vervaet Verhuis in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Vervaet Verhuis uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Vervaet Verhuis hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Vervaet Verhuis.
 • Wanneer Vervaet Verhuis of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Vervaet Verhuis heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Vervaet Verhuis uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Vervaet Verhuis uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Vervaet Verhuis wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@vervaetverhuis.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Vervaet Verhuis te bezorgen via e-mail of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van Vervaet Verhuis meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Vervaet Verhuis.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Vervaet Verhuis verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Vervaet Verhuis zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, onsite bewaren. Back-ups worden genomen bij een derde (gelokaliseerd binnen de EER).

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Vervaet Verhuis, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Vervaet Verhuis in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

Vervaet Verhuis is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Vervaet Verhuis draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer Vervaet Verhuis

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Vervaet Verhuis uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Vervaet Verhuis deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Vervaet Verhuis uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.